drip

drip
I
[drip] n կաթոց, կաթկթում. կաթիլների ձայնը. a drip from the ceiling/the tap կաթոց առաստաղից/ծորակից. He’s a drip խսկց. Ձանձրալի անձնավորություն է
II
[drip] v կաթել, կաթկթել, կաթեցնել. drip blood արյուն կաթել. drip with sweat քրտինք կաթել. Rain is driping from the trees Ծառերից անձրև է կաթկթում

English-Armenian Dictionary. Բարաթյան Ն.Ռ. Անգլերեն-հայերեն Բառարան/— Yerevan. . 2011.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?
Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • Drip — may refer to: Dripping liquid Intravenous drip, in health and medicine Murphy drip, in proctoclysis Drip gas, natural gas condensate Drip irrigation, in agriculture and gardening Drip painting, an art style of dripping paint across a canvas Drip… …   Wikipedia

 • drip — drip; drip·page; drip·per; drip·ple; drip·py; qua·drip·a·rous; eaves·drip; …   English syllables

 • Drip — Drip, n. 1. A falling or letting fall in drops; a dripping; that which drips, or falls in drops. [1913 Webster] The light drip of the suspended oar. Byron. [1913 Webster] 2. (Arch.) That part of a cornice, sill course, or other horizontal member …   The Collaborative International Dictionary of English

 • drip — /drip/, v., dripped or dript, dripping, n. v.i. 1. to let drops fall; shed drops: This faucet drips. 2. to fall in drops, as a liquid. v.t. 3. to let fall in drops. n. 4. an act of dripping. 5. liquid that drips. 6. the sound made by falling… …   Universalium

 • drip — [drip] vi. dripped or dript, dripping [ME dryppen < OE dryppan, intens. form (< Gmc * drupjan), akin to dreopan (Ger triefen), to drop, drip < IE * dhreub < base * dhreu , to break away > DREARY] 1. to fall in or as in drops 2. to… …   English World dictionary

 • drip|py — «DRIH pee», adjective, drip|pi|er, drip|pi|est. 1. characterized by dripping; wet; rainy. 2. Slang …   Useful english dictionary

 • Drip — Drip, v. t. To let fall in drops. [1913 Webster] Which from the thatch drips fast a shower of rain. Swift. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Drip — Drip, v. i. [imp. & p. p. {Dripped}or {Dript}; p. pr. & vb. n. {Dripping}.] [Akin to LG. drippen, Dan. dryppe, from a noun. See {Drop}.] 1. To fall in drops; as, water drips from the eaves. [1913 Webster] 2. To let fall drops of moisture or… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • DRIP — index exude Burton s Legal Thesaurus. William C. Burton. 2006 DRIP …   Law dictionary

 • drip — drȉp m <G drìpa, N mn drìpovi> DEFINICIJA 1. med. intravenska injekcija koja se daje trudnicama za poticanje porođaja 2. žarg. ubod igle i uzimanje doze droge ETIMOLOGIJA engl. drip …   Hrvatski jezični portal

 • DRIP — (Dividend ReInvestment Plan) drɪp program that automatically reinvests dividends towards the purchase of additional shares (Finance) …   English contemporary dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”